top of page

Veľmi nám záleží na súkromí našich zákazníkov. Pozorne si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov platné od 1.4.2023.

Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

1. PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Spoločnosť BODY BIKE Slovakia, IČO: 54735637 so sídlom A. Medňanského 14, 03601 Martin je prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie.

Dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté a ktoré spracúva.

2. ÚVOD

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie používateľov v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady objasňujú, kedy a prečo zhromažďuje osobné informácie, ako ich používa či podmienky, za ktorých ich môže prezradiť iným.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Účelom spracovania osobných údajov môže byť aj zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

4. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

BODY BIKE Slovakia spracováva údaje poskytnuté zákazníkmi alebo údaje získané na základe plnenia objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, názov firmy, mesto, e-mail a telefónne číslo. Z webovej stránky www.body-bike.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe, napríklad prehliadané stránky a produkty môžeme ďalej využiť pre zlepšenie našich služieb. Tieto informácie sú však zbierané všeobecne bez Vašich osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, adresa alebo e-mail.

Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov.

5. COOKIES

Súbory cookies používané na našich stránkach je možné rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookies,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba dovtedy, pokiaľ prehliadač nezavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookies“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhší čas alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, doba ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotných cookies a nastavenia Vášho prehliadača.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v banneri, ktorý sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači niektoré časti stránok nemusia byť úplne funkčné.

Cookies využívame na analýzu a štatistické vyhodnocovanie používania služieb a obsahu.

6. SÚHLAS

Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu info@body-bike.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

7. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez Vášho súhlasu, okrem nasledujúcich výnimiek:

  • Vaše údaje zverejníme tretím stranám len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom k úspešnému plneniu Vašej objednávky. Ide o doručovateľské a hostingové služby.

  • Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a/alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu.

8. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

9. VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

10. ZMENY ZÁSAD

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.body-bike.sk. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejníme oznámenie na www.body-bike.sk predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

11. VAŠE PRÁVO SŤAŽOVAŤ SA NA ORGÁN DOHĽADU

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu info@body-bike.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

bottom of page